EGZAMIN

OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

Wysokość opłat za egzamin państwowy dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy jest jednakowa w całej Polsce – reguluje ją ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Rozporządzenie zostało opublikowane w styczniu 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 78) i weszło w życie dnia 19.01.2013 r.

OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

Kategoria

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Pełna opłata

AM

50 zł

200 zł

250 zł

A, A1, A2

50 zł

200 zł

250 zł

B

250 zł

250 zł

B1, C1, D1, T

250 zł

250 zł

B+E

250 zł

250 zł

C, D

250 zł

250 złzł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

nie dotyczy

300 zł

300 zł

POZWOLENIE*

30 zł

125 zł

155 zł

* pozwolenie na kierowanie tramwajem określane w Ustawie jako „pozwolenie”

UWAGA! OPŁATA ZA EGZAMIN PRAKTYCZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOŻE BYĆ NIŻSZA! Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

W dniu 20 kwietnia 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany w zakresie zasad regulowania opłat za egzamin praktyczny i teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.
Zasady wprowadzone w styczniu 2013 roku były niekorzystne dla zdających – w przypadku nie zaliczenia części teoretycznej egzaminu opłata za część praktyczną przepadała. Podobnie w przypadku nie stawienia się na egzamin w wyznaczonym przez WORD terminie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów niweluje wprowadzone zmiany.
Nowe zasady obowiązujące od dnia 20 kwietnia 2013 roku:
Kandydat na kierowcę ma prawo poinformować Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu państwowego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Zawiadomienie musi mieć formę pisemną. Kandydat nie musi podawać w nim przyczyny swojej nieobecności. , bez podawania przyczyn. Wówczas pobrana opłata egzaminacyjna (zarówno za część teoretyczną, jak i praktyczną egzaminu) podlega zgodnie z życzeniem kandydata zwrotowi lub zaliczeniu na poczet egzaminu w innym terminie.
Kandydat na kierowcę, który wpłacił należność zarówno za część teoretyczną, jak i praktyczną egzaminu na prawo jazdy, jednak nie przystąpił do egzaminu praktycznego ze względu na negatywny wynik części teoretycznej (nie zdał testów), nie traci już opłaty za egzamin praktyczny. Wniesiona opłata za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy podlega na wniosek osoby egzaminowanej zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet praktycznej części egzaminu państwowego, która zostanie przeprowadzona w innym terminie, po pozytywnym zaliczeniu przez kandydata części teoretycznej.
Zawsze w przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej, WORD ma prawo pomniejszyć zwracaną opłatę o koszt zwrotu (opłata manipulacyjna), jednak w wysokości nie większej niż 10% wartości zwracanej opłaty.

Osoby przystępujące do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach (dotyczy oddziału terenowego w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Jastrzębiu-Zdroju, Tychach i Rybniku) wnoszą opłatę:
gotówką w kasie oddziału terenowego WORD, w którym będą zdawać egzamin (w kasie oddziału w Katowicach można dokonać opłaty za egzamin bez dodatkowych  prowizji, w innych oddziałach za wpłatę gotówkową w kasie pobierana jest dodatkowa prowizja)
za pośrednictwem poczty lub banku na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach –  druk wpłaty
przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Dane do przelewu:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Kredyt Bank S.A. I Oddział Katowice
nr konta 73 15001139 121130014269 0000

W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy
adres zameldowania osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy
z jakiego tytułu wnoszona jest opłata egzaminacyjna (np. egzamin pełny – kat. B, egzamin teoretyczny – kat. A)

POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY – obowiązywały do dnia 18 stycznia 2013 r.
Do dnia 18.01.2013 r. wysokość opłat za egzamin państwowy dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy była niższa – opłaty określało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.